ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 700 ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – 007/2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 007/2018

«Προμήθεια επτακοσίων (700) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για επτά (7) μήνες με σκοπό  τη διανομή του σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την Αστική  Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄ της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια επτακοσίων (700) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για επτά (7) μήνες με σκοπό τη διανομή τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προϋπολογισμού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (138.500,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Η χρηματοδότηση γίνεται με ίδιους πόρους της Αναθέτουσας.

Κριτήριο ανάθεσης  της σύμβασης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή ανά μερίδα φαγητού.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι επτά (7) μήνες με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) μήνες εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Τόπος παράδοσης των γευμάτων  είναι ο περιβάλλων χώρος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων (πλατεία Κουμουνδούρου).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή εμπορία τροφίμων τουλάχιστον την τελευταία 3ετία, με σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Εγγυητικές Επιστολές: Συμμετοχής ύψους 2% επί της π/υ δαπάνης, διάρκειας μεγαλύτερης των τριάντα (30) ημερών από την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. και Καλής Εκτέλεσης ύψους 5%  επί της συμβατικής αμοιβής διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις (3) μήνες από τη διάρκεια της σύμβασης.

Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική.

Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Προκήρυξη – 007/2018

Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ – Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Δ – Προσχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ