Ζητείται ΙΤ Application Developer

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά
 ΙΤ Application Developer για να εργαστεί στα γραφεία της
οργάνωσης στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη εργαλείων με σκοπό την κάλυψη
  των υφιστάμενων αναγκών
 • Κατανόηση των επιχειρησιακών αιτημάτων,
  προσπάθεια εύρεσης βέλτιστης λύσης
 • Δομημένη καταγραφή προδιαγραφών και υλοποίηση
  έργων εντός προθεσμιών
 • Διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και
  προτάσεις βελτίωσης στο υφιστάμενο λογισμικό        
    
 • Διαχείριση και συντήρηση εταιρικού CRM/ERP
 • Λήψη και διαχείριση αιτημάτων μέσω
  λογισμικού καταγραφής έργων
 • Ανάληψη και διεκπεραίωση project τόσο σε
  ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο

Απαιτούμενα
προσόντα:

 • 1-3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε
  ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Classic .ASP, .NET (C# ή VB) ή .Net Core
 • Καλή γνώση αντικειμενοστραφούς
  προγραμματισμού και δομών δεδομένων
 • Κατανόηση HTML, JavaScript και CSS 
 • Καλή γνώση συστημάτων διαχείρισης
  σχεσιακών βάσεων δεδομένων (MS SQL Server queries, συντήρηση και βελτίωση) και
  γνώσεις IIS server
 • Εμπειρία σε version control (GIT,
  Bitbucket κ.λπ.) 
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα ορισμού προτεραιοτήτων αναλόγως
  αναγκών και επίλυσης προβλημάτων
 • Δυνατότητα εργασίας σε ένα ταχέως
  αναπτυσσόμενο περιβάλλον σε πλαίσιο προθεσμιών

Επιθυμητά
προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών
  σε Agile/Scrum framework
 • Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών στο MS
  Power Apps και στο Azure Cloud
 • Γνώση ανάπτυξης εφαρμογών με
  JavaScript/React/Angular

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org  με ένδειξη στο θέμα IT Application Developer, έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Click And Donate ΜΕΤΑδραση