ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 6.800 ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΝΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – 011/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 011/2017 ANOIKTOY MEIOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομής έξι χιλιάδων οχτακοσίων (6.800) δεμάτων τροφίμων εντός χρονικού διαστήματος 4 μηνών, σε επωφελούμενους  των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ (83.000,00€), χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ. και αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης και διανομής έξι χιλιάδων οχτακοσίων (6.800) δεμάτων τροφίμων εντός χρονικού διαστήματος 4 μηνών, σε επωφελούμενους  των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/09/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον  Τριμελούς Επιτροπής, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη_011.2017

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές Προϊόντων

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Ε – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτημα ΣΤ – Σχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ