Χατζηπατέρειο Κ.Α.Σ.Π
Η πολιτική του Ιδρύματος είναι να εμπλουτίζει και να διαμορφώνει τις δράσεις του, με γνώμονα τις σύγχρονες ανθρώπινες ανάγκες.

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας Χατζηπατέρειο Κ.Α.Σ.Π.  έχει ως κύριο σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρότυπων κοινωνικών προγραμμάτων, τα οποία αποβλέπουν στην ενίσχυση και ενδυνάμωση ατόμων και οικογενειών, κοινωνικών ομάδων και κοινοτήτων, ατόμων με αναπηρία, αλλά και άλλων ευπαθών ομάδων, προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους και να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επιπλέον στους σκοπούς του Ιδρύματος περιλαμβάνονται:

  • η υποκίνηση και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των πολιτών για ενεργό συμμετοχή στα κοινά,
  • η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των σχολών Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και άλλων συναφών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας,
  • η διενέργεια ερευνών και μελετών για τον εντοπισμό και την εκτίμηση κοινωνικών αναγκών, καθώς και εκδοτικές δραστηριότητες για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Το Ίδρυμα είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, στο οποίο έχει επενδύσει την επιτυχία του έργου του. Σήμερα απασχολεί 30 στελέχη.

Μάθετε περισσότερα για το Κ.Α.Σ.Π.

Κάνε Δωρεά