ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 4.650 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 007/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                

«Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομής τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650) πακέτων τροφίμων εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών, σε επωφελούμενους των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (56.500,00€), χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ. και αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης και διανομής τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650) πακέτων τροφίμων εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών, σε επωφελούμενους  των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον  Τριμελούς Επιτροπής, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη_007.2017

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα Ε – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα ΣΤ – Πρόσχεδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ