ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 001/2017

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  001/2017

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece» Κωδ. 11787» σε συνεργασία με τον οργανισμό FINN CHURCH AID καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές στην Διακήρυξη του υπ’ αριθ. 001/2017 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση «Μεταφοράς με σχολικά λεωφορεία παιδιών προσφύγων από 3-17 ετών που διαβιούν στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ στα Ιωάννινα».

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε δυνάμει της  από 17/01/2017 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους) Αθήνα, Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, μέχρι την 06/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 με την ένδειξη «Μεταφορά με σχολικά λεωφορεία παιδιών προσφύγων στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 2-17 years in Greece» κωδ. 11787.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Θωμάς Βλάχος 2130184449.

footer

Αναλυτική Προκήρυξη

Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Γ – Σχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ