ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 023/2016

«Προμήθειας & μεταφοράς  ειδών σχολικού εξοπλισμού των κάτωθι ομάδων που  θα   χρησιμοποιηθεί  για  την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος  των δομών Φιλοξενίας Προσφύγων στην Ήπειρο και την Αθήνα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 2-17 years in Greece» Κωδ. 11787».

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια & μεταφορά  ειδών σχολικού εξοπλισμού των κάτωθι ομάδων που  θα   χρησιμοποιηθεί   για   την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των δομών Φιλοξενίας Προσφύγων στην Ήπειρο και την Αθήνα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 2-17 years in Greece» Κωδ. 11787, προϋπολογισμού προϋπολογισμού 24.200€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α, για τέσσερις (4) μήνες, με την κατάθεση έγγραφων σφραγισμένων προσφορών.

Η χρηματοδότηση γίνεται με ίδιους πόρους της Αναθέτουσας στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος.

Κριτήριο ανάθεσης  της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία εκφράζεται ως η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού έκαστης Ομάδας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι τέσσερις (4) μήνες με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) μήνες εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Τόπος παράδοσης του εξοπλισμού είναι οι χώροι υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα καθοριστούν βάσει διαθεσιμότητας τους τόσο στην Ήπειρο όσο και στην Αθήνα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή εμπορία ειδών σχολικού εξοπλισμού  τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία.

Εγγυητικές Επιστολές: Καλής Εκτέλεσης ύψους 5%  επί της συμβατικής αμοιβής διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις (3) μήνες από τη διάρκεια της σύμβασης.

Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική.

Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή των προφορών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 27/12/2016, ημέρα  και ώρα 10:00

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/12/2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr .

Το πλήρες τεύχος Διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» www.mkoapostoli.gr

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Αναλυτική Προκήρυξη_023.2016

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β – Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Ε – Τόποι Παράδοσης

Παράρτημα ΣΤ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

Παράρτημα Ζ – Σχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ