ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΡΑΣΗ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»

header_web


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΡΑΣΗ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί πιλοτική δράση ενίσχυσης καινοτομίας νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η δράση θα στηρίξει μέρος των δαπανών των επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, που αφορούν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στους κλάδους παραγωγής ή/και μεταποίησης ή/και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και ειδών διατροφής και ποτών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει μια διαχειριστική χρήση, λειτουργούν έως τρία έτη κατά την ημερομηνία αναγγελίας της πρόσκλησης, και εδρεύουν στους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις συνοδεύονται από το επιχειρηματικό πλάνο των συμμετεχόντων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει έλεγχο των αιτήσεων και των επιχειρηματικών σχεδίων με αποτέλεσμα την πρώτη επιλογή των υποψηφίων επιχειρήσεων και θα πραγματοποιηθεί από προσωπικό του Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε συνεργασία με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους. Η δεύτερη φάση αξιολόγησης αφορά στην ενημέρωση των επιχειρήσεων που έχει επιλεγεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης,  για την υποβολή συγκεκριμένων συμπληρωματικών εγγράφων, τα οποία θα τεκμηριώνουν τη νομική τους μορφή και την οικονομική τους κατάσταση. Η τρίτη φάση αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης.

Οι εγκεκριμένες δαπάνες που θα προκύψουν από τη μελέτη του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δύναται να αφορούν χρηματοδότηση εξοπλισμού ή άυλων υπηρεσιών και χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100% με ανώτερο όριο χρηματοδότησης έως του ποσού των €13.000 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Έκαστη δαπάνη θα καλυφθεί απευθείας από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες προσφοράς εξοπλισμού/ υπηρεσιών, επιλογής προμηθευτών και αγοράς θα διενεργηθούν αποκλειστικά από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στην περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού, αφορούν στην προμήθεια αποκλειστικά καινούργιου εξοπλισμού εργοστασιακής προέλευσης.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης (εκτιμώμενη διάρκεια 9/2017-02/2018) οι επιλεγμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με εξειδικευμένο σύμβουλο, που θα τους προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν, προκειμένου να καθοδηγηθούν για την ανάπτυξη ή βελτίωση του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) που έχουν καταθέσει με την αίτησή τους. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα προκύψουν οι ενέργειες, τις οποίες πρέπει να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι επιλέξιμες υλικές ή άυλες δαπάνες.

Την Αίτηση Συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ (συνημμένο 1). Προϋποθέσεις συμμετοχής, κριτήρια αξιολόγησης και ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ (συνημμένο 2). Το τεύχος για τη συμπλήρωση του σύντομου επιχειρηματικού σχεδίου θα το βρείτε ΕΔΩ (συνημμένο 3).

Υποβολή αιτήσεων: Έως Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017, ώρα 15:00

Τρόπος υποβολής αιτήσεων και παροχή διευκρινήσεων: μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: t.galdara@mkoapostoli.gr και d.katsivelaki@mkoapostoli.gr με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Η αίτηση αποστέλλεται σκαναρισμένη με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και τη σφραγίδα της επιχείρησης. Το συνημμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ www.mkoapostoli.gr.

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ