ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 15 ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

mko1

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96, που λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάμει της από 03.04.2018 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

 

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, μεταφορά και διανομή, ειδών οπωροπωλείου, και λοιπών ειδών τροφοδοσίας και διαβίωσης σε μηνιαία βάση, με σκοπό τη σίτιση και διαβίωση των 15 ενοίκων του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96 και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αναθέτουσας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 13.900,00€, χωρίς ΦΠΑ (δέκα τρείς χιλιάδες εννιακόσια ευρώ).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την 11/04/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας μέχρι τις 11/04/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

 

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Προκήρυξη

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β – Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Προσχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ