ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΒΛΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΟΡΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΟΠΗΣ-ΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και παράδοση  προβλαστηρίου σπόρων, επαγγελματικών ψυγείων και μηχανής κοπής-πλάσης σε επωφελούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (12.300,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Η παρούσα πρόσκληση εγκρίθηκε δυνάμει της από 28.11.2017 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Give for Greece IV,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και παράδοση προβλαστηρίου σπόρων, επαγγελματικών ψυγείων και μηχανής κοπής-πλάσης».

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο πρωτόκολλο της «Αποστολής», στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σε σφραγισμένους φακέλους, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11/12/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και παράδοση προβλαστηρίου σπόρων, επαγγελματικών ψυγείων και μηχανής κοπής-πλάσης»

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

 

                   Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

Ο Γενικός Διευθυντής

 

Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

Αναλυτική Προκήρυξη

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού

Παράρτημα Β – Τόποι Παράδοσης Εξοπλισμού

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Προσχέδιο Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ