ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

header_web

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος «Give for Greece IV, Phase 1» προσκαλεί εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση του γεωργικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού, δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (16.400,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα Α’ του τεύχους της πρόσκλησης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο έως και την 24/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

με την ένδειξη «Κατάθεση προσφοράς εταιρείας …………………………που αφορά την προμήθεια και παράδοση Γεωργικού Εξοπλισμού»  στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα,

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, 2130184449

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ