ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

header_web

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (7.000,00€), ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ Φ.Π.Α.

 

Η παρούσα πρόσκληση εγκρίθηκε δυνάμει της από 24.11.2016 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος, «Πρόγραμμα Αγροτικής Ενίσχυσης 2016» καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την «προμήθεια και παράδοση μηχανής παραγωγής ζυμαρικών»

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο πρωτόκολλο της «Αποστολής», στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σε σφραγισμένους φακέλους, το αργότερο μέχρι την 06/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, με την ένδειξη «Προσφορά για την προμήθεια και παράδοση μηχανής παραγωγής ζυμαρικών»

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

                   Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΠΟΣΤΟΛΗ¨

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ