ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

header_web

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 

Το έργο αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και παράδοση μηχανημάτων εμφιάλωσης και συσκευασίας  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. συνολικού προϋπολογισμού δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (18.700,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε δυνάμει της από 28.11.2017 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Give for Greece IV,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση μηχανηματων εμφιαλωσης και συσκευασίας Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο πρωτόκολλο της «Αποστολής», στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σε σφραγισμένους φακέλους, το αργότερο μέχρι την 20/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Με την ένδειξη Προσφορά για την Προμήθεια και Παράδοση Μηχανημάτων Εμφιάλωσης και Συσκευασίας

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

 

               

Αναλυτική Προκήρυξη

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β – Τόπος Παράδοσης

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ – Υπόδειγμα Σύμβασης

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ