Η ελβετική οργάνωση No More Walking συνεχίζει να στηρίζει τις δράσεις της ΜΕΤΑδρασης για τα ασυνόδευτα παιδιά


Η ελβετική οργάνωση No More Walking συνεχίζει να στηρίζει τις δράσεις της ΜΕΤΑδρασης για τα ασυνόδευτα παιδιά


Περισσότερες πληροφορίες: www.justcycling.ch

Click And Donate ΜΕΤΑδραση