Ζητείται Διαχειριστής Προγραμμάτων (Programme Manager)

Metadrasi - theseisergasiaslogo p1 1024x768 1

Η θέση απευθύνεται σε έμπειρο/η διαχειριστή/ρια προγραμμάτων, που θα αναλάβει σε συνεργασία με τη Διοίκηση, τον συντονισμό και την εποπτεία προγραμμάτων που υλοποιεί η ΜΕΤΑδραση στο πλαίσιο των Τομέων Δραστηριοτήτων και εξειδίκευσής της.  

Καθήκοντα θέσης: 

 • Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους υλοποίησης (project managers) των επιμέρους έργων από τα Τμήματα Δραστηριοτήτων. 
 • Συντονισμός, υποστήριξη και καθοδήγηση των Υπευθύνων υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του έργου, με στόχο την ορθολογική διαχείριση πτυχών της χρηματοδότησης, παρακολούθησης της απορρόφησης, αναμόρφωσης του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού και των όρων υλοποίησης.
 • Συντονισμός της προετοιμασίας των αναφορών παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και διασφάλιση της έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής τους προς τους χρηματοδότες. 
 • Προετοιμασία και ανάπτυξη προτάσεων σε συνεργασία με τη διοίκηση, για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων καθώς και νέων δράσεων βάσει των αναγκών που αντιμετωπίζονται στην ομάδα-στόχο. 
 • Διαχείριση των συμβάσεων επιχορήγησης ή/και ανάθεσης έργου, καθώς και επικοινωνία, συναντήσεις, επαφές με τους εταίρους ή και χρηματοδότες, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση και μετεξέλιξη της συνεργασίας. 
 • Εισηγήσεις προς το Δ.Σ. για ανανέωση, αναμόρφωση ή παράταση των προγραμματικών συμβάσεων.  
 • Συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Οργάνωσης για την προετοιμασία όλου του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού σε περιπτώσεις ελέγχων συνεργαζόμενων φορέων, χρηματοδοτών, ή διαχειριστικής αρχής.
 • Επικοινωνία με χρηματοδότες και άλλους φορείς για τη διασφάλιση καλής συνεργασίας και συντονισμού. 
 • Δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων με άλλους φορείς στο πεδίο (κρατικούς, διακρατικούς, διεθνείς και μη-κυβερνητικούς). 
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια όταν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο/ρόλο της θέσης. 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό τομέα 
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ΜΚΟ ή διεθνή οργανισμό με αντικείμενο τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες
 • Τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων κατά προτίμηση με αντικείμενο τη διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων άλλως -ει δυνατόν- προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας 
 • Ευχέρεια στη σύνταξη, διαχείριση και παρακολούθηση απορρόφησης προϋπολογισμών έργων υλοποιούμενων στα πλαίσια συμφωνιών επιδότησης 
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο μητρικής (προφορικά και γραπτά) και ικανότητα σύνταξης απαιτητικών κειμένων με τεχνικούς όρους και σύνθετη δομή 
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (κατ’ ελάχιστον MS Office & internet skills) 
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τη διαχείριση ομάδων 
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων/έκτακτων περιστατικών 
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και δημιουργικότητα  

Child Safeguarding Policy: level 4

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α είναι άτομο με ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και συνδυάζει τη θετική και πρακτική προσέγγιση που χρειάζεται για την υλοποίηση των δράσεων. Είναι δυναμικός/ή, αναζητά λύσεις, έχει συνδυαστική σκέψη και μπορεί να υποστηρίξει σύνθετα προγράμματα βοηθώντας στην προώθηση των σκοπών της Οργάνωσης.

Υποβολή δικαιολογητικών: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική  hr@metadrasi.org μέχρι τις 26/05/2021 αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης: PRM/1019

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Click And Donate ΜΕΤΑδραση